Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
17.04.2020
Zverejnený v OV č.:
74/2020
Dlžník:
Jozef Fedor IČO 26.04.1984, , Krčava 37, 072 51 Krčava,
Správca:
, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/125/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/125/2020 S1240
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833 ako správca dlžníka Jozef Fedor, nar. 26.04.1984, trvale bytom Krčava 37, 072 51 Krčava týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 7.30 hod. do 12.00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod.

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do poradovníka.