(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
14.4.2020
Dátum zverejnenia:
20.04.2020
Zverejnený v OV č.:
75/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
Mgr. Zuzana Makovníková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika Stredoslovenská energetika, a.s. IČO 51865467, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika Stredoslovenská energetika Holding, a.s. IČO 36403008, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, uznesením 4R/1/2012-3021 zo dňa 14.2. 2020 povolil navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, vstup do konania na miesto veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške: 7.274,21 Eur; 4.315,07 Eur; 4.812,96 Eur; 984,- Eur; 119,23 Eur a 2.061,92 Eur; spolu vo výške 19.567,09 Eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod číslami 405 až 408 a 578 a 579. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.3. 2020.