(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

p r i z n á v a správcovi JUDr. Mária Domčeková, so sídl...
Dátum vydania:
14.4.2020
Dátum zverejnenia:
20.04.2020
Zverejnený v OV č.:
75/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/14/2019
ICS:
8119213045
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, správcom ktorého je JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, o paušálnej odmene správcu, takto
Rozhodnutie:
p r i z n á v a správcovi JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3.300 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: