Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
21.04.2020
Zverejnený v OV č.:
76/2020
Dlžník:
Pénzešová Júlia IČO 07.08.1957, , Žerotínova Bašta P.O.BOX 144, 19, 94002 Nové Zámky,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/126/2017
Spisová značka správcu:
31OdK/126/2017 S1431
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 20.10.2017, sp. zn.: 31OdK/126/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 20.10.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Júlia Pénzešová, nar. 07.08.1957, bytom Žerotínova Bašta 19, 940 02 Nové Zámky, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.

Správca týmto, v súlade s ustanovením ZKR, vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty :

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota (EUR)

Dátum zapísania

Dátum vylúčenia

 

hnuteľný majetok

 

všeobecná podstata

Mobilný telefón SAMSUNG

 

20 EUR

 

26.12.2017

 

30.3.2020

 

Majetok je vylúčený zo súpisu majetku ku dňu 30.3.2020 z dôvodu, že nebola doručená žiadna ponuka v ponukových konaniach. Predmetný majetok nepodlieha konkurzu.

Ing. Jana Fülöpová, správca