Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
21.04.2020
Zverejnený v OV č.:
76/2020
Dlžník:
Palán Jindřich IČO 22.10.1958, , Čakajovce 439, 95143 Čakajovce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/25/2017
Spisová značka správcu:
32OdK/25/2017 S1431
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 12.07.2017, č.k. 32OdK/25/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 137, dňa 19.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce č. 439 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zn. správcu: S 1431 (ďalej len ,,Správca“).

Správca týmto v súlade s ustanovením ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty :

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota (EUR)

Dátum zapísania

Dátum vylúčenia

hnuteľný majetok

všeobecná podstata

ŠKODA FELICIA

200,- EUR

17.9.2017

25.3.2020

 

Majetok je vylúčený zo súpisu majetku ku dňu 25.3.2020 z dôvodu, že nebola doručená žiadna ponuka na odkúpenie hnuteľného majetku v ponukových konaniach. Predmetný majetok nepodlieha konkurzu.

Ing. Jana Fülöpová, správca