Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/882/2019

(FO) Zámková Kristýna (29.04.1986)

Podolie 86 , 91622 Podolie

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
21.04.2020
Zverejnený v OV č.:
76/2020
Dlžník:
Zámková Kristýna IČO 29.04.1986, , Podolie 86, 91622 Podolie,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
40OdK/882/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/882/2019 S1433
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Kristýna Zámková / Kristýna Zámková, rod. Pražienková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 916 22 Podolie 86 / 916 22 Podolie 86 Nováky IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 52 625 958 / 29.04.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 40OdK/882/2019 S 1433

k sp. zn.: 40OdK/882/2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199, doručenej správcovi dňa 05.04.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 14.02.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

  1. veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199                                                      

Pohľadávka č. 1 vo výške 690,69 EUR, z toho istina vo výške 470,35 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Dňa 19.09.2012 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 5032949408 a to na sumu 500 €. Dlžník dlh nesplácal riadne a včas. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.03.2019 uzavretej

medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedených zmlúv, a to v celkovej výške 662,13 €. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vo výške 690,69 €, ktorá pozostáva z:

- Istiny 470,35 Eur

- Úrokov 165,62 Eur

- Úrok z omeškania vyčíslený právnym predchodcom 26,16 Eur

- Úroku z omeškania (8,00% p.a. zo sumy 470,35 Eur od 28.03.2019 do 30.12.2019 ako dňa predchádzajúceho vyhláseniu konkurzu) spolu vo výške 28,56 Eur

Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu, euroadvokáta, na všetky úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Bankové údaje súčasného veriteľa sú: banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK53 0900 0000 0051 4945 9680, VS: 5032949408.

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra veriteľa

- Zmluva o úvere                                                                                                                     

- Zmluva o postúpení pohľadávok s prílohou

- Plná moc

Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 16.04.2020

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca