Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.04.2020
Zverejnený v OV č.:
77/2020
Dlžník:
Schäffer Štefan IČO 07.07.1973, , Ligetská 1170 / 13, 97251 Handlová,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/120/2017
Spisová značka správcu:
40OdK/120/2017 S1265
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca v súlade s § 76 ods. 2  ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

 

 

  1. Byt podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

 

Popis bytu

Obec, štát, ulica, súpisné číslo/orientačné číslo

Číslo bytu

poschodie

Podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku

Katastrálne územie

List vlastníctva č.

Č. parcely pozemku

Vlastnícky podiel

Byt

Ligetská 13/5, 97251 Handlová, SR

13-D

1. posch.

1006/3018

Handlová

6435

3590

1/1

 

 

 

 

 

 

Spolu:

65.000 Eur

 

 

  1. Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Popis hnuteľnej veci/značka/počet ks ak je > 1

Invent./ evid.  číslo

Výrobné alebo evid. číslo

Adresa, kde sa nachádza

Hodnota podľa §4 ods. 3 Vyhlášky

Osobný automobil Volkswagen Sharan, nepojazdný

EČV: PD946D2

WVWZZZM2WV025338

Ligetská 13/5, 97251 Handlová

500 Eur

     

Spolu:

500 Eur

 

 

 

Mgr. Martin Berec, správca