Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/166/2020

(FO) Bronišová Tatiana (17.08.1974)

A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.04.2020
Zverejnený v OV č.:
77/2020
Dlžník:
Tatiana Bronišová IČO 17.08.1974, , A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Správca:
Mgr. Marián Kolek , Robotnícka 2785, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/166/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/166/2020 S1956
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

 

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Tatiana Bronišová, dátum narodenia: 17.08.1974, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.

 

Mgr. Marián Kolek, správca