Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/166/2020

(FO) Bronišová Tatiana (17.08.1974)

A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.04.2020
Zverejnený v OV č.:
77/2020
Dlžník:
Tatiana Bronišová IČO 17.08.1974, , A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Správca:
Mgr. Marián Kolek , Robotnícka 2785, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/166/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/166/2020 S1956
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Tatiana Bronišová, dátum narodenia: 17.08.1974, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0029 4007 5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „40OdK/166/2020 – preddavok popretie

 

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

 

Mgr. Marián Kolek, správca