Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.04.2020
Zverejnený v OV č.:
77/2020
Dlžník:
Palán Jindřich IČO 22.10.1958, , Čakajovce 439, 95143 Čakajovce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/25/2017
Spisová značka správcu:
32OdK/25/2017 S1431
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 12.07.2017, č. k. 32OdK/25/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 137, dňa 19.07.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 19.07.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce č. 439, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb  a aj vlastného šetrenia, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce č. 439, štátny občan SR, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce č. 439, štátny občan SR, zrušuje.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca