Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.04.2020
Zverejnený v OV č.:
77/2020
Dlžník:
Pénzešová Júlia IČO 07.08.1957, , Žerotínova Bašta P.O.BOX 144, 19, 94002 Nové Zámky,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/126/2017
Spisová značka správcu:
31OdK/126/2017 S1431
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 20.10.2017, č.k.  31OdK/126/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zn. správcu: S 1431.

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb  a aj vlastného šetrenia, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR, zrušuje.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca