Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/592/2019

(FO) Venkrbec Václav (07.11.1992)

Centrum II. 91, 01841 Dubnica nad Váhom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.04.2020
Zverejnený v OV č.:
80/2020
Dlžník:
Václav Venkrbec IČO 07.11.1992, , Centrum II. 91/49, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/592/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/592/2019, S373
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Sp. zn.: 38OdK/592/2019, S373

Podľa Zoznamu majetku zo dňa 06.06.2019, vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí zo dňa 26.09.2019 a ďalším šetrením majetkových pomerov úpadcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Na základe týchto skutočností, potom, čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Václav Venkrbec, nar.: 07.11.1992, trvale bytom: Centrum II. 91/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika,

                                                                   z r u š u j e .

V Trenčíne, dňa 22.04.2020.

JUDr. Andrej Jaroš, správca

úpadca: Václav Venkrbec