(PO) ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45897506

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.04.2020
Zverejnený v OV č.:
81/2020
Dlžník/Úpadca:
ATRAS Slovaquie, s.r.o. IČO 45897506, , Hraničná 18 / 0, 82105 Bratislava,
Správca:
JUDr. Martin Aksamit , Michalská 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
3K/1/2014
Spisová značka správcu:
3K/1/2014 S 1659
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznej veci úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 68357/B, správca konkurznej podstaty týmto podľa § 96 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú byť uspokojené z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo speňaženia uvedeného majetku.

Poučenie podľa § 96 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate (s prihliadnutím na zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do neho nahliadnuť  a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martin Aksamit, správca, Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20 22 20 alebo e-mailom na aksamit@aksamit.sk.

V prípade osobného nahliadania sú záujemci povinní dodržať aktuálne účinné hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Na požiadanie zašle správca veriteľovi alebo osobe ktorá tvrdí, že jej pohľadávka má byť zapísaná v zozname pohľadávok proti podstate, zoznam pohľadávok proti podstate elektronickou formou alebo poštou.

V Bratislave, dňa 23. apríla 2020

JUDr. Martin Aksamit, správca