Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/316/2019

(FO) Kósa Marian (19.06.1977)

Trnávka 213, 93032 Trnávka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.04.2020
Zverejnený v OV č.:
82/2020
Dlžník:
Marian Kósa IČO 19.06.1977, , Trnávka 213, 93032 Trnávka,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
28OdK/316/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/316/2019 S1939
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.09.2019, sp. zn.: 28OdK/316/2019, zverejneným v OV č. 186/2019 zo dňa 26.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marian Kósa, nar.: 19.06.1977, trvale bytom: 930 32 Trnávka 213 (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 28OdK/316/2019 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Správca po vykonanom šetrení zistil majetok Dlžníka, ktorého súpis bol zverejnený v OV č. 229/2019 zo dňa 27.11.2019. Nakoľko majetok Dlžníka sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, majetok prestal podliehať konkurzu. Iný majetok Dlžníka ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze nebol zistený.

K dnešnému dňu, t.j. 24.04.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marian Kósa, nar.: 19.06.1977, trvale bytom: 930 32 Trnávka 213, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Gbeloch, dňa 24.04.2020

K/V insolvency, k.s., správca