Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.05.2020
Zverejnený v OV č.:
86/2020
Dlžník:
Svorad Stanislav IČO 08.11.1953, , Štúrova 428 / 30, 95611 Ludanice,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/54/2020 S1959
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 491, druh pozemku orná pôda, o výmere 7197 m2, evidovaný na LV č.395, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 575.06       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 531, druh pozemku orná pôda, o výmere 4356 m2, evidovaný na LV č.397, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 348.48       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 645/201, druh pozemku orná pôda, o výmere 5224 m2, evidovaný na LV č. 400, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 417.92       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 474, druh pozemku orná pôda, o výmere 5305 m2, evidovaný na LV č. 424, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/10. 636.60       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 584, druh pozemku orná pôda, o výmere 10128 m2, evidovaný na LV č. 425, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 8/45. 282.93       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 276, druh pozemku orná pôda, o výmere 11 639 m2, evidovaný na LV č. 426, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/20. 698.34       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 14, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 88 m2, evidovaný na LV č. 708, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/12. 10.00       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2129/24, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 9585 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. 958.50       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2173/5, druh pozemku orná pôda, o výmere 11984 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. 1198.40       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2173/5, druh pozemku záhrada, o výmere 1039 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. 103.90       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 726/5, druh pozemku orná pôda, o výmere 15328 m2, evidovaný na LV č. 783, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/12. 1532.80       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 645/101, druh pozemku orná pôda, o výmere 105 m2, evidovaný na LV č. 986, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 10.50       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 847, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 1075 m2, evidovaný na LV č. 1032, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 86.00       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 848, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 2723 m2, evidovaný na LV č. 1032, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 217.84       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 849, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 2694 m2, evidovaný na LV č. 1032, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. 215.52       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "C", parc. č. 1146, druh pozemku orná pôda, o výmere 4329 m2, evidovaný na LV č. 1598, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1. 1298.70       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "C", parc. č. 1523, druh pozemku orná pôda, o výmere 2258 m2, evidovaný na LV č. 1598, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1. 677.40       Nie
Stavba Všeobecná podstata Stavba - rozostavaná stavba pohostinstva s orientačným a súpisným č. 1/5, evidovaná na liste vlastníctva č. 696, vedený Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, obec Ludanice, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, postavená na parcele registra "C", s parcelným č. 1/5, spoluvlastnícky podiel 1/1. 500.00       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "C", parc. č. 1/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, evidovaný na LV č.696, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1. 100.00       Nie