Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
06.05.2020
Zverejnený v OV č.:
86/2020
Dlžník:
Birdáč Kristián IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
Ing. JUDr. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

V súlade s ustanovením § § 167v ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:

 

Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363

 

končím po splnení konečného rozvrhu výťažku.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363 zrušuje.