Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/75/2020

(FO) Mitro Radoslav (13.12.1980)

Lesná 2, 06761 Stakčín

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.05.2020
Zverejnený v OV č.:
86/2020
Dlžník:
Mitro Radoslav IČO 13.12.1980, , Lesná 2/2, 06761 Stakčín,
Správca:
, MUDr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok,
Spisová značka súdu:
4OdK/75/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/75/2020 S1429
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radoslav Mitro, nar. 13.12.1980, Lesná 2/2, 067 61 Stakčín, podnikajúci pod obchodným menom: Radoslav Mitro, s miestom podnikania Lesná 2/2, 067 61 Stakčín, IČO: 44 496 524, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,

MUDr. Alexandra 4

060 01 Kežmarok

v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.

 

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na info@prvaarbitrazna.sk.

                                                                                                                                                           

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka