(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
12.05.2020
Zverejnený v OV č.:
89/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74 / 0, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Mgr. Ľubica Gregušková , Levočská 866, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1720
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/16/2019 – 1234 zo dňa 31.12.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 4/2020 zo dňa 08.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO:50 995 707 a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1720.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO:50 995 707 týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov.

Prvá schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 02.06.2020 o 9:30 hod. na adrese: BUSINESS CENTER POPRAD, Karpatská 3256 / 15, 058 01 Poprad - zasadacia miestnosť č.120 , pričom predmetom prvej schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu

5. Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09:00 hod. Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

 

Mgr. Ľubica Gregušková, správca