Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/86/2020

(FO) Gaži Slavomír (14.12.1970)

Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.05.2020
Zverejnený v OV č.:
89/2020
Dlžník:
Gaži Slavomír IČO 14.12.1970, , Domašská 669/6, 09302 Vranov nad Topľou,
Správca:
, MUDr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok,
Spisová značka súdu:
4OdK/86/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/86/2020 S1429
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Slavomír Gaži, nar. 14.12.1970, Domašská 669/6, 093 01 Vranov nad Topľou, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

 

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka