Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/195/2020

(FO) Ďuríková Martina (06.01.1979)

Horné Vestenice 233, 97222 Horné Vestenice

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.05.2020
Zverejnený v OV č.:
90/2020
Dlžník:
Martina Ďuríková IČO 06.01.1979, , Horné Vestenice 233, 972 22 Horné Vestenice,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38Odk/195/2020
Spisová značka správcu:
38Odk/195/2020 S1395
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

 

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

 

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

 

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

 

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

 

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

 

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

 

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

 

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

 

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

 

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

 

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

 

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

 

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

 

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

 

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

 

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

 

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

 

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

 

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

 

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

 

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

 

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

 

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.

Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“) dlžníka Martina Ďuríková, nar. 06.01.1979 trvale bytom 972 22 Horné Vestenice 233, Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/195/2020 zo dňa 20.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín No. 38OdK/195/2020 dated on 20 of April 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Martina Durikova, date of birth 06.01.1979 domicile 972 22 Horne Vestenice 233, Slovakia.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku 80/2020  dňa 27.04.2020. Dňom 28.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published on 27th of April 2020. Bankruptcy was declared on 28th of April 2020

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). 

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. 

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva  mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) . 

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of  transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia. 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).

Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)  (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.  Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

 

 

JUDr. Matúš Košara, správca