Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2020

(FO) Čorba Marián (09.10.1961)

Mlynárska 1532, 04001 Košice-Juh

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.05.2020
Zverejnený v OV č.:
92/2020
Dlžník:
Marián Čorba IČO 09.10.1961, , Mlynárska 1532 / 17, 040 01 Košice-Juh,
Správca:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová , Žižkova 6, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/64/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/64/2020 S791
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka Marián Čorba, narodený: 09.10.1961, bytom: Mlynárska 17, 040 01 Košice – Staré Mesto, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca