Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/220/2020

(FO) Holbička Roman (08.04.1980)

Zliechov , 01832 Zliechov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.05.2020
Zverejnený v OV č.:
93/2020
Dlžník:
Roman Holbička IČO 08.04.1980, , Zliechov -, 01832 Zliechov,
Správca:
, Mierové námestie 37, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/220/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/220/2020 S1514
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Roman Holbička, nar. 08.04.1980, trvale bytom 018 32 Zliechov týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598 9553.

V Trenčíne 13.5.2020