Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.05.2020
Zverejnený v OV č.:
94/2020
Dlžník:
Balog Alexander IČO 07.12.1968, , Švábovce 249, 05912 Švábovce,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/735/2018
Spisová značka správcu:
5OdK/735/2018 S1722
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Alexander Balog, nar. 07.12.1968, 059 12 Švábovce 249, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 5OdK/735/2018, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR),

oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Alexander Balog, nar. 07.12.1968, 059 12 Švábovce 249, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa