Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/222/2020

(FO) Husárová Erika (20.03.1992)

K nemocnici 782, 95701 Bánovce nad Bebravou

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.05.2020
Zverejnený v OV č.:
94/2020
Dlžník:
Husárová Erika IČO 20.03.1992, , K nemocnici 782/17, 95701 Bánovce nad Bebravou,
Správca:
, Dlhá ulica 426/3, 97101 Prievidza,
Spisová značka súdu:
40OdK/222/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/222/2020 S1388
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Erika Husárová, nar. 20.03.1992, trvale bytom K nemocnici 782/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 40OdK/222/2020, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca