Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/67/2020

(FO) Salajová Andrea (04.01.1972)

Poľná 623/5 , 90066 Vysoká pri Morave

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.05.2020
Zverejnený v OV č.:
96/2020
Dlžník:
Salajová Andrea IČO 04.01.1972, , Poľná 623/5, 90066 Vysoká pri Morave,
Správca:
Mgr. Peter Arendacký , Železničiarska 13, 81104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/67/2020
Spisová značka správcu:
8OdK/67/2020 S1535
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Andrea Salajová, nar.: 04.01.1972, trvale bytom Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania že číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je:

 

IBAN: SK79 0200 0000 0042 8998 4351

 

Kaucia sa platí vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.