Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/166/2020

(FO) Bronišová Tatiana (17.08.1974)

A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.05.2020
Zverejnený v OV č.:
96/2020
Dlžník:
Tatiana Bronišová IČO 17.08.1974, , A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Správca:
Mgr. Marián Kolek , Robotnícka 2785, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/166/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/166/2020 S1956
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku

 

Všeobecná podstata

 

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Tatiana Bronišová, dátum narodenia: 17.08.1974, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 166i v spojení s ustanovením § 167j ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že ku dňu 18.05.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, tj. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

 

Mgr. Marián Kolek, správca