Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
22.05.2020
Zverejnený v OV č.:
97/2020
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 925 85 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Darina Bírová - UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa JOPI TRADE, spol. s r.o., so sídlom Vlčany 155, 925 84 Vlčany, IČO: 34 127 313:

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

7/1

15.05.2020

JOPI TRADE, spol. s r.o.

16 366,44 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

V Šamoríne, dňa 19.05.2020

JUDr. Nikoleta Zajko, správca