Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/202/2020

(FO) Hrnčiarik Michal (01.09.1984)

Varguľa 534, 97656 Pohronská Polhora

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
22.05.2020
Zverejnený v OV č.:
97/2020
Dlžník:
Michal Hrnčiarik IČO 01.09.1984, , Varguľa 534 / 49, 97656 Pohronská Polhora,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/202/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/202/2020 S1751
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Hrnčiarik, nar. 01.09.1984, bytom Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom Michal Hrnčiarik, s miestom podnikania Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41 864 328, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/202/2020, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

 

Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Československé armády 954/7

Hradec Králové, Česká republika,

IČO: 24 785 199,

v zast. ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka,

Námestie sv. Egídia 42/97

058 01 Poprad

4 137,63 EUR

3/1

 

V Banskej Bystrici, dňa 19.05.2020

LEGES Recovery k.s., správca