Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/106/2020

(FO) Spišak Daniel (07.08.1967)

Agátová 2009, 05201 Spišská Nová Ves

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.05.2020
Zverejnený v OV č.:
99/2020
Dlžník:
Spišak Daniel IČO 07.08.1967, , Agátová 2009 / 10, 05201 Spišská Nová Ves,
Správca:
JUDr. Mária Lányiová , Štefánikova 50, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/106/2020
Spisová značka správcu:
26OdK/106/2020 S1937
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR]       Zabezpečenie
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR 500.00       Nie

 

JUDr. Mária Lányiová, správca

SKP dlžníka Daniel Spišak