Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
26.05.2020
Zverejnený v OV č.:
99/2020
Dlžník:
Karol Bošanský, Ing. IČO 04.03.1951, , 9.mája 1172 / 19, 92572 Selice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/303/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/303/2019 S1939
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925 72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2011 (ďalej len „Dlžník “), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/303/2019, v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh výťažku.

Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Gbeloch, dňa 21.05.2020