Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/601/2019

(FO) Wiedermann Jozef (16.12.1955)

Sliač , 96231 Sliač

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.05.2020
Zverejnený v OV č.:
99/2020
Dlžník:
Jozef Wiedermann IČO 16.12.1955, , Sliač 1, 962 31 Sliač,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/601/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/601/2019 S1540
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONKURZU

v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.

JUDr. Marián Pataj, so sídlom  správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1540, na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/601/2019 zo dňa 16.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2019 zo dňa 24.06.2019, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Jozef Wiedermann, trvale bytom mesto Sliač, 962 31 Sliač, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 V Banskej Bystrici dňa 21.05.2020

JUDr. Marián Pataj, správca