Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/31/2020

(FO) Putíková Mária (29.01.1989)

Dopravná 1424, 83106 Bratislava-Rača

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.05.2020
Zverejnený v OV č.:
100/2020
Dlžník:
Mária Putíková IČO 29.01.1989, , Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava,
Správca:
JUDr. Eduard Veterník , Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/31/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/31/2020 S128
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Mária Putíková, nar. 29.01.1989, Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava, sp. zn. 32OdK/31/2020, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné skladať na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Páričkova, číslo účtu SK05 0200 0000 0054 5784 2112, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok je možné nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na t.č.: 0907 894 676 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: judr.veternik@gmail.com

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Eduard Veterník, správca