Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/247/2020

(FO) Korčík Václav (16.11.1977)

Lipovce 52, 08263 Lipovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
27.05.2020
Zverejnený v OV č.:
100/2020
Dlžník:
Korčík Václav IČO 16.11.1977, , Lipovce 52, 08263 Lipovce,
Správca:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková , Terchovská 30, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/247/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/247/2020 S1816
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

            Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.

            V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:

            Václav Korčík, nar. 16.11.1977, bytom Lipovce 52, 082 36 Lipovce,

v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/247/2020, týmto oznamujem, že súd, účastníci konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

            V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

 

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.

Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.

Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

 

            Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu, alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: slavikzuzana58@gmail.com

 

V Prešove dňa 22.05.2020

 

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

ustanovená konkurzná správkyňa