Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/86/2020

(FO) Rafael Zsuzsanna (07.04.1961)

Veľký Harčáš 61/23 , 94501 Komárno

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.05.2020
Zverejnený v OV č.:
101/2020
Dlžník:
Zsuzsanna Rafael IČO 07.04.1961, , Veľký Harčáš 61/23, 945 01 Komárno,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 3, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/86/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/86/2020 S1676
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca dlžníka Zsuzsanna Rafael, nar. 07.04.1961, bytom: Veľký Harčáš 61/23, 945 01 Komárno (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 25.05.2020

JUDr. Marián Dobiš, správca