Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/112/2020

(FO) Čakurda Martin (07.11.1975)

Tisinec 69, 09101 Tisinec

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
28.05.2020
Zverejnený v OV č.:
101/2020
Dlžník:
Martin Čakurda IČO 07.11.1975, , Tisinec 69, 09101 Tisinec,
Správca:
JUDr. Lenka Jamnická , Dominika Tatarku 258/3, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
3OdK/112/2020
Spisová značka správcu:
3OdK/112/2020 S1423
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky/Call to lodge a claim

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka (ďalej len "Dlžník dlžníka Martin Čakurda, nar. 07.11.1975, Tisinec 69, 091 01 Tisinec, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Martin Čakurda, IČO: 37776398, s miestom podnikania 091 01 Tisinec 69, okres Stropkov, Slovenská republika, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, č. k. 3OdK/112/2020,  zverejneným dňa  25.05.2020, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the Debtor (hereinafter as „Debtor“)  Martin Čakurda, date of birth 7th November, 1975, adress Tisinec 69, 091 01 Tisinec, Slovak republic, with place of bussines 091 01 Tisinec 69, Slovak republic, INo: 37776398  I am obliged to inform you that with there solution of the Districtcourt Prešov, No.  3OdK/112/2020 publiced on 25th May, 2020 bankruptcy procedure was on the Debtor.

 

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 26.05.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.

This resolution of the Districtcourt Prešov became valid on 26th May, 2020. The bankruptcyś procedure was declared as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 3OdK/112/2020 v jednom rovnopise  správcovi na adresu JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad,  Slovenská republika.  Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralizationact (here in after only "the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (Districtcourt Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak republic, to the No. 3OdK/112/2020 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad,  Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.  The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legalcause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the claim has to bedated and signed. Creditors who seclaims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the sameway. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to belodged in currency names as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to bestated. In case a non- financial claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to beadded.

 

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok  sa táto jeho záruka vzťahuje.

Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and it selevation, as well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the possessive law, and on what property is his quarentee refer.

 

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované, ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie  alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.

 

Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The creditoris responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whoseplace or seat is not obvious from the bussiness documentation of the debtor.

 

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ trustee