Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/249/2020

(FO) Bulla Štefan (26.12.1968)

Malé trhovisko 1150, 96901 Banská Štiavnica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.05.2020
Zverejnený v OV č.:
101/2020
Dlžník:
Bulla Štefan IČO 26.12.1968, , Malé trhovisko 1150 / 16, 96901 Banská Štiavnica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/249/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/249/2020 S1590
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU

Všeobecná podstata

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Bulla, nar. 26.12.1968, trvale bytom Malé Trhovisko 1150 / 16, 96901 Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Bulla, s miestom podnikania Malé Trhovisko 1150/16, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 40043461, č. k. 4OdK/249/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka:

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2367, kat. územie: Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica

Pozemky:

       

P.č.

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

LV

Okres, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

Hodnota v €

1

2024/1

Zastavané plochy a nádvoria

99

2367

Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

1/1

12 500,00 €

2

2024/ 2

Zastavané plochy a nádvoria

126

3

2025

záhrada

309

4

2026

záhrada

105

Stavby:

P.č.

Popis Stavby

Súpisné číslo

Ulica

Parc. číslo

5

Rodinný dom

1150 (pôvodne 16)

Malé trhovisko

2024/ 1

Súpisová hodnota

12 500,00 €

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 2367, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica. Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.

V zmysle § 166d ods. 1 ZKR: „Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.“

V zmysle § 167r ods. 1 ZKR: „Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.“

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty