Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2020

(FO) Sedláková Danka (07.08.1967)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.05.2020
Zverejnený v OV č.:
102/2020
Dlžník:
Sedláková Danka IČO 07.08.1967, , Mesto Prešov 0, 08001 Prešov,
Správca:
, Remeniny 112, 09431 Remeniny,
Spisová značka súdu:
4OdK/112/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/112/2020 S1880
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny, správca konkurznej podstaty dlžníka: Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 4OdK/112/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, pre účely popierania pohľadávok podľa § 32 ods. 7 ZKR:

Banka:                               Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:                                 SK81 0900 0000 0051 4254 5404

BIC SWIFT kód :             GIBASKBX

Variabilný symbol:        číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka:                       Danka Sedláková – IČO, resp. dátum narodenia veriteľa, ktorý pohľadávku popiera

 

Poučenie:

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a

 

  1. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

PILÁT Insolvency Services, k. s.

JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie