Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2020

(FO) Sedláková Danka (07.08.1967)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.05.2020
Zverejnený v OV č.:
102/2020
Dlžník:
Sedláková Danka IČO 07.08.1967, , Mesto Prešov 0, 08001 Prešov,
Správca:
, Remeniny 112, 09431 Remeniny,
Spisová značka súdu:
4OdK/112/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/112/2020 S1880
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny – správca konkurznej podstaty dlžníka: Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 4OdK/112/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Remeniny 112, 094 31 Remeniny  po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 948 002 990, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravca@akpilat.sk

PILÁT Insolvency Services, k. s.

JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie