Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2020

(FO) Gregor Ladislav (16.10.1970)

Rimavská Sobota , 97901 Rimavská Sobota

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
01.06.2020
Zverejnený v OV č.:
103/2020
Dlžník:
Gregor Ladislav IČO 16.10.1970, , Rimavská Sobota 1, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Mgr. Robert Antal , Ul. Kláry Jarunkovej 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/176/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/176/2020 S527
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR. Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

 

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo

značka: Peugeot 206 AC combi

VIN: VF32EKFWF43824173

EVČ: RS598DB

r. v. : 2004

súpisová hodnota: 400,- €

 

  1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare „2OdK/176/2020 S527“. 

 

  1. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, č. ú. ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

  1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 15.06.2020 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

 

  1. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk. Informácie ohľadne stavu motorového vozidla sú zároveň dostupné na webovej stránke správcu: http://www.akantal.sk/

 

  1. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk.  

 

Mgr. Robert Antal

správca