(PO) Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, IČO 31629733

Svätoplukova 1733, 02001 Púchov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
01.06.2020
Zverejnený v OV č.:
103/2020
Dlžník/Úpadca:
Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze IČO 31629733, , Svätoplukova 1733 , 02001 Púchov,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
28K/6/2013
Spisová značka správcu:
28K/6/2013 S 1395
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznam o doplnení zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate

Správca v OV č. 88/2015 zverejnil nasledovný oznam:

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty a rozvrh výťažkov z oddelených podstát.


V konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Svätoplukova 1733, 020 01
Púchov, IČO: 31 629 733, vedenej na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 28K/6/2013, správca úpadcu JUDr. Matúš Košara, so sídlom Piaristická 276/46, Trenčín, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a rozvrh výťažkov z oddelených podstát.

Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Správca týmto oznamuje, že zostavený zoznamu pohľadávok proti podstate, ktorého sa týka vyššie uvedený oznam, bol doplnený o odmenu správcu zo speňaženia oddelenej a všeobecnej podsaty.


JUDr. Matúš Košara, správca