Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2020

(FO) Dávidová Ružena (02.11.1957)

Hlavná 999/58 , 90031 Stupava

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.06.2020
Zverejnený v OV č.:
103/2020
Dlžník:
Dávidová Ružena IČO 02.11.1957, , Hlavná 999/58, 90031 Stupava,
Správca:
JUDr. Oľga Karásková , Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/46/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/46/2020 S1357
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

 

 

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ružena Dávidová, nar. 02.11.1957.bytom Hlavná 999/58, 900 31 Stupava, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 32OdK/46/2020 zo dňa 13.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Ružena Dávidová, date of birth 2th. November 1957, residency at Hlavná 999/58, 900 31 Stupava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No. 32OdK/46/2020 dated on 13th May 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu S 1357 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.

JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the trustee S 1357 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the function of Bankruptcy administrator.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 99/2020 dňa 26.05.2020. Dňom 27.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 99/2020 on 26th May 2020. Bankruptcy was declared on 27th May 2020.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Journal shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.05.2020.

The date 28th May 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.

JUDr. Oľga Karásková, správca

JUDr. Oľga Karásková, trustee