(PO) Drevona Topoľčany, spol. s r.o., IČO 34112324

Slovinská 7, 82104 Bratislava

ECLI:SK:KSBA:2020:1000896482.13 č. k. 9K/120/2000 - 494 ...
Dátum zverejnenia:
02.06.2020
Zverejnený v OV č.:
104/2020
Krajský súd v Bratislave
9K/120/2000, Drevona Topoľčany, spol. s r.o., IČO: 34112324, Slovinská 7, 821 04 Bratislava,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                  ECLI:SK:KSBA:2020:1000896482.13                                

                                                                                              č. k. 9K/120/2000 - 494

                                                                                                    IČS:  1000896482  

                            

                                                                U Z N E S E N I E

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Drevona Topoľčany, spol. s r.o., Slovinská 7, 821 04 Bratislava, IČO: 34 112 324, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Eduardom Veterníkom, Svätoplukova 31, Bratislava, na návrh správcu

 

                                                                      z v o l á v a :

 

schôdzu konkurzných veriteľov na deň  24. 06. 2020 o  9.00  h.

na č. dv. 17/prízemie, v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava.

s programom:

  1. Podanie informácie správcom o stave konkurzného konania.
  2. Pokyn a úprava ďalšieho postupu správcu.

            Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie  a doklad totožnosti.

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu  nie je prípustné odvolanie.

                 

V Bratislave, dňa 29.05.2020  

 

                                                                                                                 JUDr. Boris Tóth              

                                                                                                                             sudca