Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/1/2020

(FO) Krisztová Katarína (29.06.1978)

Nobelova 3160/1A , 83102 Bratislava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.06.2020
Zverejnený v OV č.:
104/2020
Dlžník:
Krisztová Katarína IČO 29.06.1978, , Nobelova 3160/1A, 83102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Bohumír Bláha , Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/1/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/1/2020 S105
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca podľa § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz sa končí. Zároveň správca dáva týmto na vedomie, že žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 Z.oKR. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.