Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/166/2020

(FO) Bronišová Tatiana (17.08.1974)

A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.06.2020
Zverejnený v OV č.:
105/2020
Dlžník:
Tatiana Bronišová IČO 17.08.1974, , A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Správca:
Mgr. Marián Kolek , Robotnícka 2785, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/166/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/166/2020 S1956
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Tatiana Bronišová, dátum narodenia: 17.08.1974, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

 

V zmysle citovaného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii zároveň oznamujem, že počas konkurzu som nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou úpadcovi.

 

 

Mgr. Marián Kolek, správca