Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.06.2020
Zverejnený v OV č.:
105/2020
Dlžník:
Róbert Oláh IČO 15.07.1988, , Stráž 282/1, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/209/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/209/2020 S1169
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.

Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

 

V Banskej Bystrici, dňa 29.05.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca