Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/60/2020

(FO) Škula Ján (19.10.1983)

Hlavná 126, 95305 Čierne Kľačany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.06.2020
Zverejnený v OV č.:
106/2020
Dlžník:
Ján Škula IČO 19.10.1983, , Hlavná 126/37, 953 05 Čierne Kľačany,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
31OdK/60/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/60/2020 S1235
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235 (ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/60/2020-21 zo dňa 5.3.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Škula, nar. 19.10.1983, bytom Hlavná 126/37, 953 05 Čierne Kľačany, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Škula, s miestom podnikania Hlavná 126, 953 05 Čierne Kľačany, IČO: 37 325 043, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2005 (ďalej len "dlžník").

Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 13.3.2020 zverejnením v OV 50/2020 dňa 12.3.2020 pod značkou K022718.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ján Škula, nar. 19.10.1983, bytom Hlavná 126/37, 953 05 Čierne Kľačany, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Škula, s miestom podnikania Hlavná 126, 953 05 Čierne Kľačany, IČO: 37 325 043, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2005 zrušuje.

V Leviciach, dňa 2.6.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca  dlžníka