Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/80/2020

(FO) Hajdúšeková Monika (26.01.1974)

Družstevná 369/7 , 97212 Nedožery - Brezany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.06.2020
Zverejnený v OV č.:
107/2020
Dlžník:
Hajdúšeková Monika IČO 26.01.1974, , Družstevná 369/7, 97212 Nedožery - Brezany,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
40OdK/80/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/80/2020 S1433
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Monika Hajdúšeková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery – Brezany IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26.1.1974 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 40OdK/80/2020 S 1433

k sp. zn.: 40OdK/80/2020

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Monika Hajdúšeková, nar. 26.1.1974, trvale bytom Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery - Brezany, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 40OdK/80/2020 zo dňa 21.2.2020, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Monika Hajdúšeková, nar. 26.1.1974, trvale bytom Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery - Brezany zrušuje.

V Bratislave, dňa 02.06.2020

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca