Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2020

(FO) Budiač Lukáš (25.03.1988)

Mikušovce 289, 01857 Mikušovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.06.2020
Zverejnený v OV č.:
107/2020
Dlžník:
Lukáš Budiač IČO 25.03.1988, , Mikušovce 289, 01857 Mikušovce,
Správca:
, Mierové námestie 37, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/167/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/167/2020 S1514
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 19.12.2019, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 15.5.2020, bolo zistené, že dlžník vlastní iba majetok, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lukáš Budiač, nar. 25. marca 1988, trvale bytom 018 57 Mikušovce 289, podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Budiač, IČO 44 871 716, s miestom podnikania 018 57 Mikušovce 289 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lukáš Budiač, nar. 25. marca 1988, trvale bytom 018 57 Mikušovce 289, podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Budiač, IČO 44 871 716, s miestom podnikania 018 57 Mikušovce 289 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Trenčíne 2.6.2020