Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/333/2019

(FO) Pačaj Anton (29.01.1987)

Kufajka 546, 05940 Liptovská Teplička

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.06.2020
Zverejnený v OV č.:
107/2020
Dlžník:
Pačaj Anton IČO 29.01.1987, , Kufajka 546 / 29, 05940 Liptovská Teplička,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/333/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/333/2019 S1722
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok dlžníka Anton Pačaj, nar. 29.01.1987, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1/, 167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie tretieho ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka v ponukovom konaní.

Súbor nehnuteľného majetku:

Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pre obec Liptovská Teplička, kat. územie Liptovská Teplička

- na LV č. 2468 ako parcela registra "E", parcelné číslo 1953, orná pôda vo výmere 1 379 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti ½ (jedna polovica).

Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 1 150,00 Eur.

Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175 636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk.

Podmienky ponukového konania:

  • Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka – 2OdK/333/2019“.
  • Záujemca o kúpu súboru nehnuteľného majetku v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny za ponúkaný súbor nehnuteľného majetku. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS 233319. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
  • Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu  v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk.
  • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty ponúkaného súboru nehnuteľného majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
  • Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 20 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7 pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému záujemcovi.
  • Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane ustanovení o zmluvnej pokute.
  • Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 02.06.2020

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca