(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
09.06.2020
Zverejnený v OV č.:
109/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74 / 0, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Mgr. Ľubica Gregušková , Levočská 866, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1720
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Z á p i s n i c a

z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu  X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa  064 01, IČO:50 995 707, spisová značka veci  2K/16/2019,   ktoré sa uskutočnilo dňa 02.06.2020 o 10.00 hod. na adrese: BUSINESS CENTER POPRAD, Karpatská 3256 / 15, 058 01 Poprad - zasadacia miestnosť č.120.

 

Prítomní členovia veriteľského výboru:

  • Rudolf Dlugoš, Levočská 1804/57, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 34 313 711 - zastúpený   JUDr.  Gábor Száraz, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 21.02.2020, počet hlasov 1

 

  • Ing. Maroš Guth, Nám, arm. gen. L. Svobodu 2651/6, 085 01 Bardejov, IČO: 52 172 767            zastúpený JUDr. Gábor Száraz, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 21.02.2020            a Substitučného plnomocenstva zo dňa  29.05.2020, počet hlasov 1

 

  • LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47 562 234, zastúpený JUDr. Gábor Száraz, advokát na základe Plnomocenstva 03.02.2020, počet hlasov 1

 

Správca:  Mgr. Ľubica Gregušková

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané následne po skončení prvej schôdze veriteľov. Zasadnutie otvoril správca, ktorý prítomných členov veriteľského výboru privítal. Konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR uznášania schopný.

Správca informoval prítomných členov veriteľského výboru, že každý člen má 1 hlas a že na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru.

Program:

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

 2. Rôzne

 3. Záver

 

Bod č. 1 Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli návrhy na predsedu veriteľského výboru. Do tejto funkcie bol navrhnutý veriteľ  LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47 562 234 .

Následne členovia veriteľského výboru  pristúpili k hlasovaniu:

Za:  3 hlasy

Proti:  nikto

Zdržal sa:  nikto

 

Bolo prijaté uznesenie č. 1.

Veriteľský výbor za predsedu veriteľského výboru zvolil veriteľa LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47 562 234 .

 

Bod č.2 : Rôzne:

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných o tom, že  z  priebehu zasadnutia veriteľského výboru  spíše v zmysle ust. § 38 ods.6 ZKR zápisnicu,  odpis ktorej najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a správcovi. 

 

Bod č.3 : Záver

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a prvé zasadnutie veriteľského výboru o 10.15 hod. ukončil.

 

V Poprade, dňa 02.06.2020

 

Predseda veriteľského výboru

LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa

v.z. JUDr. Gábor Száraz, advokát